Uvjeti kupovine

UVJETI KUPOVINE

 

PODACI TVRTKE

 

Boxlog international d.o.o. 

Sjedište: Dinarska ulica 43, 10000 Zagreb

OIB:60746001161

Poslovna banka i broj žiro-računa IBAN: HR7024840081502030509

RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.  Magazinska ulica 69, 10000 Zagreb

 Osobe ovlaštene za zastupanje: Jasmin Zukić

Adresa elektroničke pošte: info@furviking.hr

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Trgovca vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, uvjete jamstva za ispravnost prodane stvari, prava Kupca na pisani prigovor na proizvode i usluge Trgovca, pravo na raskid ugovora, dostave proizvoda te ostalih usluga koje Trgovac nudi, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Interneta.

Uvjeti poslovanja društva Boxlog international d.o.o., Dinarska ulica 43, 10000 Zagreb OIB:60746001161 (u daljnjem tekstu Trgovac) sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (N.N. 41/14; 110/015; 14/19), glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu te predstavljaju prethodnu obavijest u smislu članka 43. ZZP, Zakonom o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostalim važećim propisima Republike Hrvatske.

Trgovac zadržava pravo izmjene Uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku. Sve izmjene bit će objavljene putem web stranice Trgovca te će stupiti na snagu u trenutku objave istih na internetskim stranicama. Bilo kakve izmjene Uvjeta primjenjivat će se na kupnje izvršene nakon objavljivanja tih izmjena.

Kupac je dužan provjeriti važeće Uvjete prije svake kupnje.

Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvaćanje uvjeta poslovanja.

Prihvaćanjem općih uvjeta Kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban, ovlašteni korisnik kreditne kartice te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke naručivanju i kupnji proizvoda, tj. za kupnju putem internetske ponude.

Opći uvjeti bit će dostavljeni kupcu kao sadržaj odnosno prilog automatizirane e-mail obavijesti kojim se potvrđuje da je zaprimljenom narudžbom ugovor sklopljen.

Ovi Uvjeti dostupni su u svakom trenutku korisnicima usluga na način da im je omogućeno njihovo spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje.

Ovi Uvjeti i odredbe smatraju se sastavnim dijelom svakog Ugovora o kupoprodaji sklopljenog između Trgovca i Kupca putem Interneta.

Ukoliko kupac odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne-kurirske službe u vezi oštećenih pošiljaka, te putem e-mail-a odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana obavijestiti Boxlog international d.o.o. da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca Boxlog international d.o.o. se obvezuje, u rokovima propisanim za dostavu izvršiti ponovljenu dostavu ukoliko se radi o proizvodu koji se nalazi na zalihama kod Boxlog international d.o.o. ili na zahtjev registriranog korisnika izvršiti povrat novca.

KUPAC
Kupac je svaki posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, naruči i plati te time sklopi Ugovor sklopljen na daljinu.

Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvaćanje uvjeta poslovanja te da iste u potpunosti razumije.

Prihvaćanjem općih uvjeta Kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban, ovlašteni korisnik kreditne kartice te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke naručivanju i kupnji proizvoda, tj. za kupnju putem internetske ponude. Za postupanja Kupca protivno ovoj odredbi Trgovac ne snosi nikakvu odgovornost.

CIJENE
Boxlog international d.o.o. je u sustavu PDV-a.

Cijene predstavljaju maloprodajne cijene, izražene u eurima (EUR) te informativno u kunama (HRK) prema fiksnom tečaju konverzije (1 euro = 7,53450 kuna) i vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Zaključno s kupnjom, vrijedi cijena na dan narudžbe, odnosno sva naručena roba bit će isporučena po cijenama koje su vrijedile po izradi ponude odnosno u trenutku narudžbe.

Boxlog international d.o.o. zadržava pravo izmjene cijena u bilo kojem trenutku bez prethodne najave te pokretanje sniženje cijena i posebne akcije.

NARUDŽBE
Boxlog international d.o.o. putem Internet trgovine omogućuje kupnju dostupnog asortimana robe koja se nalazi u web ponudi.

Boxlog international d.o.o. zadržava pravo da odgodi dostavu narudžbe, ukoliko postoji problem s naplatom narudžbe ili je kupac dao nepotpune podatke o dostavi.

Ako naručen proizvod nije dostupan (privremeno ili je rasprodan), kupac će biti obaviješten putem elektronske pošte.

Ukoliko je proizvod rasprodan, narudžba će se otkazati i kupac će dobiti povrat sredstava.

VIDLJIVA OŠTEĆENJA TRANSPORTNIH PAKIRANJA
Kupac je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču, te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom dostavnice i primitkom računa registrirani korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled i da nema primjedbi na oštećenja na transportnim pakiranjima.

Ukoliko kupac odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne-kurirske službe u vezi oštećenih pošiljaka, te putem e-mail-a odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana obavijestiti Boxlog international d.o.o., Dinarska ulica 43, 10000 Zagreb da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca ŠBoxlog international d.o.o. se obvezuje, u rokovima propisanim za dostavu izvršiti ponovljenu dostavu ukoliko se radi o proizvodu koji se nalazi na zalihama kod Boxlog international d.o.o. ili na zahtjev registriranog korisnika izvršiti povrat novca.

 

RASKID UGOVORA I POVRAT

Kupac ima pravo ne navodeći za to razloge, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku 14 dana.

Predmetni rok počinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučenu odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana od kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako Trgovac ne obavijesti Kupca o pravu na jednostrani raskid ugovora ovo pravo prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka  roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti). Ako je obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac primi tu obavijest.

Da bi se moglo ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, Kupac mora obavijestiti Trgovca, prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom, na info@furviking.hr ili na adresu: Boxlog international d.o.o., Rakitnica 6 A, 10000 Zagreb. Potrebno je navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona te naknadno broj računa (IBAN) na koji ćemo izvršiti povrat sredstava ukoliko je narudžba plaćena transakcijski uplatom na račun tvrtke ili pouzećem.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.

Trgovac se obvezuje kupcu vratiti iznos uplaćenih sredstva umanjenih za iznos izvršene dostave u roku od četrnaest (14) dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora nakon što Trgovac provjeri i prihvati vraćenu robu, koja mora biti u originalnom stanju.

Trgovac nije dužan izvršiti povrat plaćenog prije nego mu roba isporučena kupcu bude vraćena.

Iznos naplaćene dostave Trgovac nije dužan vratiti.

Trgovac se obvezuje izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojima se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Roba mora biti vraćena u originalnom stanju, ne smije biti nošena ili korištena te treba biti vraćena sa svim originalnim etiketama i računom.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

 

ISKLJUČENJE PRAVA NA RASKID UGOVORA

Kupac nema pravo na raskid u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, a osobito ako je:

 – ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena;

 – predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora;

 – predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;

 – predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

 

ZAMJENA

Zamjena za veličinu ili drugi proizvod je moguća ukoliko je željeni zamjenski artikl dostupan.

 

REKLAMACIJE I PRIGOVORI

Ukoliko Kupac ima primjedbe na kupljene proizvode, prema članku 10. Zakona o zaštiti potrošača ima pravo Trgovcu uputiti pisani prigovor putem elektroničke pošte na info@furviking.hr ili na adresu: Boxlog international d.o.o., Dinarska ulica 43, 10000 Zagreb OIB:60746001161

Pri tome molimo Vas da upišete ime i prezime, adresu, kontakt i opis prigovora.

 Na Vaš prigovor pismeno ćemo odgovoriti u roku 15 dana od zaprimanja istog.

Boxlog international d.o.o., prihvaća sve oblike reklamacije koje se odnose na proizvod koji je stigao s greškom, u skladu s čl. 403 Zakona o obveznim odnosima:

 Pregled stvari i vidljivi nedostaci

 Članak 403

 (1) Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

 (2) Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

 (3) Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.

 (4) Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

 

SPOROVI

Eventualne sporove Trgovac i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je sud u Zagrebu.

 U slučaju spora između Kupca i Trgovca može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

 Posebnom regulativom Europske unije, od 15.2.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju bit će moguće riješiti putem ODR platforme.

 To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupovine unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene itd.) svoj prigovor možete na brzi i jednostavan način podnijeti putem te platforme.

 Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnjeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

 

AUTORSKA PRAVA

Autorska prava su u cijelosti zadržana. Cjelokupan sadržaj i formati na stranicama www.furviking.hr su vlasništvo Boxlog international d.o.o.

 Sav sadržaj koji se nalazi na našim stranicama, ukoliko nije u osobne svrhe, ne smije se bez našeg dopuštenja koristiti niti dalje ustupati trećim strankama. Autorska prava u bilo kojem skinutom materijalu nisu prenosiva na Vas u slučaju bilo kakvog skidanja ili kopiranja. Nije dozvoljeno reproducirati, objavljivati, distribuirati, pokazivati, modificirati, kreirati derivirani rad, prodavati ili sudjelovati u prodaji, ili eksportirati u nijednom slučaju, u cjelini ili u dijelovima, bilo koji dio sadržaja, stranica.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

ZAVRŠNA ODREDBA

Ako se iz bilo kojeg razloga ne slažete s bilo kojim od uvjeta kupnje molimo Vas ne služite se ovom internetskom trgovinom.